Serv-U 版本检测

info Nessus 插件 ID 48434

简介

远程 FTP 服务器为 Serv-U File Server。

描述

Serv-U File Server(适用于 Windows 的 FTP 服务器)在此端口上监听,有可能判断其版本。

另见

https://www.serv-u.com/

插件详情

严重性: Info

ID: 48434

文件名: servu_version.nasl

版本: 1.14

类型: remote

系列: FTP

发布时间: 2010/8/25

最近更新时间: 2022/6/1

配置: 启用彻底检查

资产清单: true

漏洞信息

CPE: cpe:/a:serv-u:serv-u