Advantech WebAccess/SCADA Network Service 检测

info Nessus 插件 ID 117361

简介

远程主机正在运行 SCADA 应用程序。

描述

远程主机正在运行 Advantech WebAccess/SCADA Network Service,这是 SCADA 节点上的运行时数据采集和通信程序。

另见

http://www.nessus.org/u?8f12227b

插件详情

严重性: Info

ID: 117361

文件名: scada_advantech_webaccess_webvrpcs_detect.nbin

版本: 1.104

类型: remote

系列: SCADA

发布时间: 2018/9/10

最近更新时间: 2023/3/8

资产清单: true

漏洞信息

CPE: cpe:/a:advantech:webaccess