Juniper Junos OS 漏洞 (JSA11154)

medium Nessus 插件 ID 148679

简介

远程设备缺少供应商提供的安全补丁。

描述

远程主机上安装的 Junos OS 版本受到 JSA11154 公告中提及的一个漏洞的影响。请注意,Nessus 尚未测试此问题,而是只依赖于应用程序自我报告的版本号。

解决方案

应用 Juniper 公告 JSA11154 中提及的相关 Junos 软件版本

另见

https://kb.juniper.net/JSA11154

插件详情

严重性: Medium

ID: 148679

文件名: juniper_jsa11154.nasl

版本: 1.3

类型: combined

发布时间: 2021/4/15

最近更新时间: 2021/5/5

风险信息

CVSS 分数来源: CVE-2021-0263

VPR

风险因素: Low

分数: 3.6

CVSS v2

风险因素: Medium

基本分数: 4.3

时间分数: 3.2

矢量: AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P

时间矢量: E:U/RL:OF/RC:C

CVSS v3

风险因素: Medium

基本分数: 5.9

时间分数: 5.2

矢量: CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

时间矢量: E:U/RL:O/RC:C

漏洞信息

CPE: cpe:/o:juniper:junos

必需的 KB 项: Host/Juniper/JUNOS/Version, Host/Juniper/model

易利用性: No known exploits are available

补丁发布日期: 2021/4/14

漏洞发布日期: 2021/4/14

参考资料信息

CVE: CVE-2021-0263

JSA: JSA11154